Szkolenia BHP

Ochrona przeciwpożarowa

HACCP SZCZECIN, WARSZAWA, GORZÓW WLKP. STARGARD SZCZ. KOSZALIN, KOŁOBRZEG

Ocena ryzyka zawodowego

Outsourcing BHP

Start Haccp SzczecinOferta Szczecin Bhp HACCP
HACCP SZCZECIN, WARSZAWA

Usługi HACCP w gastronomii i punktach sprzedaży produktów spożywczych (doradztwo, wdrożenie, szkolenia)


Firma nasza ma na celu pomagać przedsiębiorstwom we wdrażaniu systemu bezpiecznego zarządzania żywnością. Zależy nam na Państwa zadowoleniu a co za tym idzie na stałej współpracy z zainteresowanymi naszymi usługami. Posiadamy kompetentnych i doświadczonych konsultantów specjalizujących się we wdrażaniu systemu HACCP w gastronomii i punktach spożywczych.

GDZIE DZIAŁAMY?

Obecnie nasza firma działa prowadzi działalność HACCP na terenie miast: SZCZECIN, WARSZAWA, STARGARD SZCZECIŃSKI, GORZÓW WIELKOPOLSKI, KOSZALIN, KOŁBRZEG.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Co to jest HACCP?


HACCP - (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) - Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli, to system który ma na celu zapewnienie czystości higienicznej i bezpieczeństwa produktów spożywczych .

HACCP SZCZECIN jest wykorzystywany w firmach produkujących i handlujących produktami spożywczymi, gdzie istotnym elementem jest higiena produkcji i higiena żywności, w ramach GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) i GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna).
Przed wprowadzeniem w zakładzie systemu HACCP należy wdrożyć zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP - Good Manufacturing Practice) oraz zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP - Good Hygiene Practice), które mają na celu stworzenie warunków do wytworzenia żywności bezpiecznej pod względem higienicznym. Dotyczą one m.in. pomieszczeń, maszyn i urządzeń, usuwania odpadów, mycia, zaopatrzenia w wodę, pozyskiwania surowców, higieny osobistej i szkolenia personelu. Właśnie wdrażanie zasad GMP/GHP może w niektórych firmach wiązać się z koniecznością ponoszenia wydatków, np. na przebudowę pomieszczeń lub wymianę wyposażenia zakładu. W firmie, która funkcjonuje w pełnej zgodności z zasadami GMP/GHP, wdrażanie systemu HACCP nie powinno powodować nadmiernych kosztów (mogą one być związane ze szkoleniem personelu lub zakupem urządzeń pomiarowych).

HACCP to systemowe postępowanie mające za zadanie identyfikowanie i szacowanieskali zagrożeńbezpieczeństwa żywności z punktu widzeniajej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.


KrÓtka historia HACCP


System ten został opracowany w latach 50, XX wieku w Stanach Zjednoczonych na zlecenie NASA. Przedmiotem było stworzenie systemowych gwarancji uzyskania żywności bezpiecznej zdrowotnie dla astronautów.
W Polsce obowiązek wdrażania systemu HACCP początkowo dotyczył tylko zakładów produkujących wody mineralne oraz żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Obowiązek wdrożenia HACCP we wszystkich firmach sektora spożywczego został wprowadzony wraz z wejściem do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004.

 

System HACCP opiera się na 7 zasadach Codex Alimentarius (Kodeks żywnościowy):

 1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń.
 2. Określenie krytycznych punktów kontroli (CCP to Krytyczny Punkt Kontroli- punkt, procedura lub etap procesu w których kontrola może by stosowana i jest niezbędna dla zapobiegania lub eliminowania zagrożenia, względnie redukowania go do akceptowalnego poziomu).
 3. Ustalenie granic krytycznych, które musza być przestrzegane , aby CCP znajdowały się pod kontrolą
 4. Opracowanie systemu monitorowania CCP.
 5. Ustalenie działań korygujących ( muszą być one podjęte, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie założonych parametrów kontrolnych w CCP).
 6. Ustalenie procedur weryfikacyjnych (potwierdzają skuteczność systemu),ustalenie postepowania sprawdzającego , czy system HACCP działa prawidłowo.
 7. Prowadzenie dokumentacji systemu HACCP ( tworzona dokumentacja powinna zawierać wszystkie procedury i zapisy według podanych zasad, uwzględniając element ich stosowania).

Poniżej przedstawiamy elementy współpracy :

 1. Przeprowadzenie audytu wstępnego, który ma na celu zbadanie aktualnej sytuacji Państwa firmy w kontekście wymagań systemu HACCP. Po przeprowadzeniu audytu opracujemy harmonogram prac.
 2. W oparciu o audyt przeprowadzimy wszelkie działania umożliwiające rozpoczęcie wdrażania systemu HACCP.
 3. Szkolenie kierownictwa oraz pracowników firmy
  -szkolenie uświadamiające dla kierownictwa i pracowników w zakresie HACCP(do 2 godzin)
  -szkolenie dla zespołu ,który będzie prowadził zapisy HACCP
 4. Przygotujemy całość dokumentacji wymaganej przez organy kontroli

Nasze działania przy opracowaniu planu HACCP


Etap 1 Przeprowadzenie auditu wstępnego, który ma na celu zbadanie aktualnej sytuacji Państwa firmy
W kontekście wymagań systemu HACCP. Ocena rzeczywistego stanu higieniczno - sanitarnego zakładu Z punktu widzenia GHP I GMP. Określenie wszelkich niezgodności w odniesieniu do prawa polskiego, europejskiego oraz Codex Allimentarius . Po przeprowadzeniu wstępnej oceny opracowanie harmonogramu prac.

Etap 2 Opracowanie księgi GHP/GMP, co jest punktem wyjściowym do wdrażania systemu Haccp.

Etap 3 Przygotowanie do właściwego wdrażania systemu HACCP poprzez przygotowanie dokumentacji będącej elementem planu HACCP w tym Księgi HACCP, procedur oraz instrukcji.

Etap 4 Opracowanie planu HACCP w skład którego wchodzi:

 • przeprowadzenie analizy zagrożeń
 • identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP)
 • określenie działań korygujących
 • określenie limitów krytycznych CCP
 • określenie systemu monitorowania CCP
 • określenie działań prewencyjnych


Etap 5 Przeprowadzenie audytu końcowego, podsumowującego wdrożenie systemu HACCP. Wdrożenie

Wdrożenie i utrzymanie HACCP daje pełną gwarancję bezpieczeństwa żywności dla pracowników, pracodawcy , a co najważniejsze dla klientów .Wewnątrz przedsiębiorstwa system ten umożliwia czytelny przegląd procedur związanych z produkcją oraz jasno określa odpowiedzialność za dane procesy w łańcuchu przygotowywanych produktów. Dzięki temu zmniejsza się koszty związane z błędami.

HACCP w Polsce- wymogi prawne


Na skutek przystąpienia Polski do Unii Europejskiej prawo musiało zostać przystosowane do obowiązujących w niej standardów. Ogólne zasady GMP/GHP w produkcji żywności obowiązujące w Unii Europejskiej zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dn. 29.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Dyrektywa ta nakłada obowiązek wprowadzenie HACCP we wszystkich firmach zajmujących się produkcją, dystrybucja, magazynowaniem, i dostarczaniem konsumentom żywności(wyłączając produkcję rolniczą).

 

Kontakt z nami

BHP w Szczecin

P.H.U. KOWALEWSKA KATARZYNA
NIP 5991646437
tel: 604 756 317
email:kowalewskakatarzyna@interia.pl
www.bhp-szczecin.com.pl