Szkolenia BHP


Podstawa prawna:


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 180, poz. 1860) Na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 3 )

Oferujemy Państwu następujące szkolenia:

  • Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny BHP, instruktaż stanowiskowy) –obowiązkowe dla każdego nowo -zatrudnionego pracownika
  • Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych- obowiązkowe dla każdego zatrudnionego pracownika
  • Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami i pracodawców

Szkolenia składają się:
Z wykładów , prezentacji multimedialnej, ćwiczeń, odbywają się na podstawie skryptów szkoleniowych lub online . Wykładowcami są inspektorzy BHP oraz specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz Główny Specjalista ds. BHP. Szkolenia stacjonarne mogą odbywać się zarówno w siedzibie Państwa firmy ale istnieje także możliwość zorganizowania szkoleń poza firma. Każde szkolenie kończy się wydaniem zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Obowiązki pracodawcy z zakresu szkoleń BHP
Pracodawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracowników z zasad BHP. Warunek ten dotyczy wszystkich zakładów pracy, niezależnie od formy ich własności. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, rozumiane jako kształcenie, dokształcanie lub doskonalenie pracowników w formach pozaszkolnych, powinno zapewnić pracownikom:
• zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą,
• poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
• nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi.
Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest również zobowiązany na własny koszt i w czasie pracy, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, przeszkolić go w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest bieżące zaznajamianie pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Pracodawca powinien również wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

Instrukcje takie spełniają ważną rolę w zabezpieczeniu pracownika przed niebezpieczeństwami związanymi z wykonywaną pracą. Pozwalają ukazać zagrożenia, które występują przy obsłudze konkretnej maszyny, czy też wynikają ze stosowanego procesu technologicznego.

Kontakt z nami

BHP w Szczecin

P.H.U. KOWALEWSKA
KATARZYNA KOWALEWSKA
NIP 5991646437
tel: 604 756 317
email:kowalewskakatarzyna@interia.pl
www.bhp-szczecin.com.pl