Ocena ryzyka zawodowego

PODSTAWY PRAWNE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy każdy pracodawca jest zobowiązany dokonywać
oceny ryzyka występującego na poszczególnych stanowiskach pracy i je udokumentować.
Ponadto powinien on poinformować każdego pracownika o poziomie tego ryzyka oraz
wskazywać niezbędne środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, które ograniczą poziom
ryzyka do tzw. ryzyka akceptowalnego.
Również § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązuje pracodawcę do oceny i
dokumentowania ryzyka zawodowego, występującego przy określonych pracach, oraz
stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko. Przepis ten
nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w
sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz
oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych.

CO TO JEST RYZYKO ZAWODOWE?

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących starty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Ocena ryzyka jest niczym innym jak szczegółowym i dokładnym sprawdzeniem i oceną tego, co w miejscu pracy może zaszkodzić (czynniki szkodliwe) lub wyrządzić krzywdę (czynniki niebezpieczne) ludziom i pracownikom. Służy do tego, aby ocenić czy zastosowano wystarczające środki zaradcze lub też po to, aby określić co należy zrobić, aby te szkodliwe i niebezpieczne warunki ograniczyć lub wyeliminować.

JAKI JEST CEL OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO?

Celem ustalenia ryzyka zawodowego jest określenie zagrożeń i ich poziomu, a także wskazanie środków umożliwiających jego ograniczenie. Ocena ryzyka powinna uświadomić pracodawcy, na jakie zagrożenia narażeni są pracownicy, a pracownikom jakie zagrożenia występują na ich stanowiskach pracy, jakie są źródła zagrożeń, jakie powodują skutki i w jaki sposób należy się przed nimi chronić.

Kontakt z nami

BHP w Szczecin

P.H.U. KOWALEWSKA
KATARZYNA KOWALEWSKA
NIP 5991646437
tel: 604 756 317
email:kowalewskakatarzyna@interia.pl
www.bhp-szczecin.com.pl