Ochrona Przeciwpożarowa

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

Podstawowym aktem prawnym z zakresu problematyki bezpieczeństwa pożarowego jest ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) – dalej u.o.p.ż.

Oferujemy Państwu profesjonalne szkolenia:

  • Z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  • Doradztwo przy doborze środków ochrony indywidualnej, sprzętu gaśniczego, instrukcji bhp i p.poż. (znaki ewakuacyjne, instrukcje pożarowe itp).
  • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów.
  • Opracowanie planu ewakuacji dla zakładu pracy.

Zgodnie z art. 3 u.o.p.ż. osoba fizyczna lub prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Odpowiedzialność ta, spoczywa również na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku budynku, obiektu lub terenu. Zgodnie z art. 4 u.o.p.ż., właściciel, zarządca lub użytkownik, w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej ma obowiązek wyposażyć budynek, obiekt lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący sprawne i niezawodne funkcjonowanie, osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie zapewnić bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalić (w formie instrukcji ) sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Odpowiedzialność za realizację tych obowiązków spoczywa na zarządcy lub użytkowniku (w zależności od zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie).

Istotny wpływ na warunki bezpieczeństwa pożarowego ma sprawność techniczna oraz konserwacja instalacji użytkowych, a w szczególności: instalacji gazowej, elektrycznej, ogrzewczej, przewodów kominowych, wentylacji i klimatyzacji. W przypadku zakładów produkcyjnych względy bezpieczeństwa pożarowego wymagają szczegółowej analizy przebiegu procesów technologicznych, a w szczególności: ustalenia właściwości fizykochemicznych stosowanych, przerabianych, magazynowanych, transportowanych materiałów palnych, przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, zidentyfikowania potencjalnych źródeł zapłonu oraz ustalenia i uruchomienia działań zapobiegawczych.

Kontakt z nami

BHP w Szczecin

P.H.U. KOWALEWSKA
KATARZYNA KOWALEWSKA
NIP 5991646437
tel: 604 756 317
email:kowalewskakatarzyna@interia.pl
www.bhp-szczecin.com.pl