HACCP/GHP/GMP

System HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) - Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli, to system, który ma na celu zapewnienie czystości higienicznej i bezpieczeństwa produktów spożywczych . System HACCP jest obowiązkowym dla wszystkich firm z branży spożywczej, które uczestniczą w całym łańcuchu produkcji poczynając od pozyskania surowców do produkcji aż do uzyskania wyrobu gotowego wraz z etapem pakowania i prawidłowego oznakowania wyrobu gotowego wprowadzanego do obrotu na rynek krajowy lub UE. Wdrożenie systemu HACCP obowiązuje również firmy konfekcjonujące artykuły spożywcze , transportujące i magazynujące artykuły spożywcze. Wymóg wdrażania zasad systemu HACCP dotyczy wszystkich przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość i profil działalności w obrębie obrotu żywnością.

GDZIE DZIAŁAMY

Oferujemy swoje usługi na terenie: Szczecin i okolice, Stargard Szczeciński, Gorzów Wlkp. i okolice, Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice, Chorzów.

W RAMACH SYSTEMU HACCP OFERUJEMY PAŃSTWU:

 • Opracowanie Księgi HACCP
 • Opracowanie procedur i instrukcji GHP i GMP
 • Okresową aktualizację i weryfikację dokumentacji HACCP dopasowując ją do aktualnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Audyty wdrożonego systemu HACCP
 • Szkolenia w zakresie HACCP wymagane przez Sanepid.
 • Doradztwo w zakresie projektowania pomieszczeń, w celu zapobiegania krzyżowania się dróg produkcyjnych i zapewnienia niezbędnej ergonomii pracowników w toku pracy
 • Doradztwo i opracowanie KART MENU wg wymagań Rozporządzenia WE 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Nadzorowane przez Sanepid i PIH.
 • Opracowanie specyfikacji wyrobu gotowego wg wymagań Rozporządzenia WE 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Nadzorowane przez Sanepid i PIH.
 • Opracowanie alergenów dla produktów gotowych wg wymagań Rozporządzenia WE 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Nadzorowane przez Sanepid i PIH.
 • Opracowanie wartości odżywczych produktów gotowych wg wymagań Rozporządzenia WE 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Nadzorowane przez Sanepid i PIH.
 • Opracowanie prawidłowych etykiet dla produktów gotowych wg wymagań Rozporządzenia WE 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Nadzorowane przez Sanepid i PIH.
 • Graficzne opracowanie etykiet wg Rozporządzenia WE 1169/2011

Obligatoryjnym jest dojazd do klienta

Audyt zerowy jest obowiązkowym krokiem przy stworzeniu rzetelnej dokumentacji HACCP.
Dokumentacja systemu HACCP dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdej firmy uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności.
W zależności od wymagań Klienta możliwa jest również tzw. usługa zdalna , która polega na zrealizowaniu zlecenia przez kontakt telefoniczny czy mailowy. Niezbędnym jest w tym przypadku przedstawienie istniejącej dokumentacji tj.: projekt technologiczny lokalu , decyzja Sanepidu i inne informacje potrzebne do realizacji zlecenia.

NADZÓR

Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Weterynaryjna prowadzi nadzór i kontrolę w zakresie posiadania odpowiedniej i aktualnej dokumentacji HACCP , GHP i GMP zgodnej z aktualnymi Rozporządzeniami WE oraz Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.)
Państwowa Inspekcja Sanitarna i Państwowa Inspekcja Handlowa dokonuje kontroli w zakresie prawidłowego znakowania żywności . Nadzór dotyczy opracowania specyfikacji produktu gotowego i etykiet w zakresie oznaczania: składników, wartości odżywczych, alergenów, nazwy produktu gotowego, wielkości czcionki i inne wg wymogów Rozporządzenia WE 1169/2011.

SYSTEM HACCP OBEJMUJE SWYM ZAKRESEM M.IN.:

 • firmy cateringowe;
 • restauracje i inne placówki gastronomiczne;
 • mobilne punkty sprzedaży tzw. food -track;
 • sklepy spożywcze;
 • apteki;
 • żłobki, przedszkola, szkoły;
 • lodziarnie;
 • cukiernie;
 • kawiarnie;
 • zakłady dystrybucji i konfekcjonowania;
 • stacje paliw;
 • hotele;
 • magazyny przeładunkowe;
 • zakłady produkujące żywność (piekarnie, cukiernie, zakłady rybne, mięsne, mleczarskie i inne)
 • inne placówki uczestniczące w spektrum produkcji i obrotu żywnością.

NASZE DZIAŁANIA PRZY OPRACOWANIU PLANU HACCP

Etap 1 Przeprowadzenie audytu wstępnego, który ma na celu zbadanie aktualnej sytuacji Państwa firmy W kontekście wymagań systemu HACCP. Ocena rzeczywistego stanu higieniczno - sanitarnego zakładu z punktu widzenia GHP I GMP. Określenie wszelkich niezgodności w odniesieniu do prawa polskiego, europejskiego oraz Codex Allimentarius . Po przeprowadzeniu wstępnej oceny opracowanie harmonogramu prac.


Etap 2 Opracowanie księgi GHP/GMP, co jest punktem wyjściowym do wdrażania systemu HACCP.


Etap 3 Przygotowanie do właściwego wdrażania systemu HACCP poprzez przygotowanie dokumentacji będącej elementem planu HACCP w tym Księgi HACCP, procedur oraz instrukcji.


Etap 4 Opracowanie planu HACCP w skład którego wchodzi:

 • przeprowadzenie analizy zagrożeń
 • identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP)
 • określenie działań korygujących
 • określenie limitów krytycznych CCP
 • określenie systemu monitorowania CCP
 • określenie działań prewencyjnych


Etap 5 Przeprowadzenie audytu końcowego, podsumowującego wdrożenie systemu HACCP. Wdrożenie Wdrożenie i utrzymanie HACCP daje pełną gwarancję bezpieczeństwa żywności dla pracowników, pracodawcy , a co najważniejsze dla klientów .Wewnątrz przedsiębiorstwa system ten umożliwia czytelny przegląd procedur związanych z produkcją , identyfikacje dostawców, surowców oraz wyrobu końcowego.

SYSTEM HACCP OPIERA SIĘ NA 7 ZASADACH CODEX ALIMENTARIUS (KODEKS ŻYWNOŚCIOWY):

1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń. 2. Określenie krytycznych punktów kontroli (CCP to Krytyczny Punkt Kontroli- punkt, procedura lub etap procesu w których kontrola może by stosowana i jest niezbędna dla zapobiegania lub eliminowania zagrożenia, względnie redukowania go do akceptowalnego poziomu). 3. Ustalenie granic krytycznych, które musza być przestrzegane , aby CCP znajdowały się pod kontrolą 4. Opracowanie systemu monitorowania CCP. 5. Ustalenie działań korygujących ( muszą być one podjęte, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie założonych parametrów kontrolnych w CCP). 6. Ustalenie procedur weryfikacyjnych (potwierdzają skuteczność systemu),ustalenie postepowania sprawdzającego , czy system HACCP działa prawidłowo. 7. Prowadzenie dokumentacji systemu HACCP ( tworzona dokumentacja powinna zawierać wszystkie procedury i zapisy według podanych zasad, uwzględniając element ich stosowania).

WDROŻENIE SYSTEMU HACCP REGULUJE:

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.), która przywołuje i opiera się m.in. na przepisach:

 • Rozporządzenia (We) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych
 • Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 853/2004 w sprawie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI ŚCIŚLE ZWIĄZANE Z SYSTEMEM HACCP

 • Rozporządzenie WE 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, (Dz. U. UE L 31 z 1.2.2002, str. 1—24, Polskie wydanie specjalne: Rozdział 15 Tom 006 P. 463 - 486z późn. zm.) określa ogólne zasady i wymagania obowiązujące na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności
 • 1169/2011z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
 • 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30.4.2004, str. 1—54, Polskie wydanie specjalne: Rozdział 13 Tom 034 P. 319 – 337, z późn. zm.) ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny środków spożywczych mające zastosowanie na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności z wyjątkiem produkcji i przygotowywania żywności na własny domowy użytek oraz bezpośrednich dostaw surowców od producentów do konsumentów lub zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów końcowych.
 • Ustawa o Bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 26 sierpnia 2006( Dz.U z dnia 27-09-2006r), (Dz. U. z 2015, poz. 594 j.t.z późn. zm.). Polski akt prawny implementujący ww. rozporządzenia unijne i regulujący wymagania zdrowotne żywności w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniach Unii Europejskiej
 • 1935/2004 Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
 • Codex Alimentarius
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności.
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności

Kontakt z nami

BHP w Szczecin

P.H.U. KOWALEWSKA
KATARZYNA KOWALEWSKA
NIP 5991646437
tel: 604 756 317
email:kowalewskakatarzyna@interia.pl
www.bhp-szczecin.com.pl