NASZE REALIZACJE W ZAKRESIE SYSTEMU HACCP I ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI

 • firmy cateringowe;
 • restauracje i inne placówki gastronomiczne;
 • domy weselne;
 • kawiarnie;
 • hotele;
 • beach bary;
 • mobilne punkty sprzedaży( Food – Truck);
 • sklepy spożywcze;
 • apteki;
 • żłobki, przedszkola, szkoły;
 • lodziarnie- produkcja lodów rzemieślniczych;
 • lodziarnie – sprzedaż ;
 • cukiernie- zakłady produkcyjne ;
 • cukiernie – sprzedaż;
 • piekarnie- zakłady produkcyjne;
 • zakłady dystrybucji i konfekcjonowania ryb ;
 • sprzedaż świeżych ryb z mobilnych punktów sprzedaży;
 • stacje paliw;
 • magazyny przeładunkowe;
 • hurtownie spożywcze i alkoholi;
 • sprzedaż wyrobów tradycyjnych i regionalnych;
 • inne placówki uczestniczące w spektrum produkcji i obrotu żywnością;

Wszystkie nasze realizacje są zgodne z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Handlowej i oparte na aktualnych aktach prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności:


 • Rozporządzenie WE 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, (Dz. U. UE L 31 z 1.2.2002, str. 1—24, Polskie wydanie specjalne: Rozdział 15 Tom 006 P. 463 - 486z późn. zm.) określa ogólne zasady i wymagania obowiązujące na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności.
 • 1169/2011z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
 • 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30.4.2004, str. 1—54, Polskie wydanie specjalne: Rozdział 13 Tom 034 P. 319 – 337, z późn. zm.) ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny środków spożywczych mające zastosowanie na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności z wyjątkiem produkcji i przygotowywania żywności na własny domowy użytek oraz bezpośrednich dostaw surowców od producentów do konsumentów lub zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów końcowych.
 • Ustawa o Bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 26 sierpnia 2006( Dz.U z dnia 27-09-2006r), (Dz. U. z 2015, poz. 594 j.t.z późn. zm.). Polski akt prawny implementujący ww. rozporządzenia unijne i regulujący wymagania zdrowotne żywności w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniach Unii Europejskiej
 • 1935/2004 Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
 • Codex Alimentarius
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności.
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności.

Kontakt z nami

BHP w Szczecin

P.H.U. KOWALEWSKA
KATARZYNA KOWALEWSKA
NIP 5991646437
tel: 604 756 317
email:kowalewskakatarzyna@interia.pl
www.bhp-szczecin.com.pl